messager
 
เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นายกฤษดา ธิวะโต
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปรัชญาพร จันทร์มาลา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายทินกร ธิวะโต
นิติกรปฎิบัติการ
นางหฤทัย พาบุ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางเพชรา นาเสือวัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวสุพรรณิภา มุดขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภาณุวิชญ์ ธิวะโต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายพรชัย จันทร์มาลา
พนักงานขับรถ (ภารกิจ)
ว่าง
นักการ (ทั่วไป)
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์มาลา
คนงาน (ทั่วไป)

× เทศบาลตำบลวังยาง