เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง หมู่ที่ 11 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4216-1833

account_box สำนักปลัด
นายกฤษดา ธิวะโต
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกฤษดา ธิวะโต
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวแก้วสว่าง หล้าอามาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวแก้วสว่าง หล้าอามาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางปรัชญาพร จันทร์มาลา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปรัชญาพร จันทร์มาลา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุพรรณิภา สุจริต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุพรรณิภา สุจริต
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภาณุวิชญ์ ธิวะโต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายภาณุวิชญ์ ธิวะโต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายทินกร ธิวะโต
นิติกรปฎิบัติการ
นายทินกร ธิวะโต
นิติกรปฎิบัติการ
นางหฤทัย พาบุ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางหฤทัย พาบุ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายพรชัย จันทร์มาลา
พนักงานขับรถ(ภารกิจ)
นายพรชัย จันทร์มาลา
พนักงานขับรถ(ภารกิจ)
นายเสวด คำโพธิ์
นักการ(ทั่วไป)
นายเสวด คำโพธิ์
นักการ(ทั่วไป)
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์มาลา
คนงานทั่วไป(ทั่วไป)
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์มาลา
คนงานทั่วไป(ทั่วไป)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Social-Network
facebook เทศบาลตำบลวังยาง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 210