messager
 
เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา
นางสาวชุติมา อุปพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ มะโนรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกัลยานี นนตะแสน
ครู (คศ.3)
นางกัลนิกา ศูนย์จันทร์
ครู (คศ.2)
นางสาวสกลจิต จันทร์มาลา
ครู (คศ.2)
นายพิชิต ขันติยู
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ภารกิจ)
นางสาววันวิสา จันทร์เพ็งเพ็ญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)
นางสาวปิยะธิดา ธิวะโด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)
นางสาวเกตุวดี พรมทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวศุภนุช ก้อนแพง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

× เทศบาลตำบลวังยาง