เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง หมู่ที่ 11 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130 โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4216-1833

home โครงสร้างการบริหารงาน
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

account_box คณะผู้บริหาร
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายเลิศชัย ธิวะโต
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 086-0068207 /089-618
นายเลิศชัย ธิวะโต
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 086-0068207 /089-618
นางสุจินดา จอมทะลักษณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 087-2269902
นางสุจินดา จอมทะลักษณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 087-2269902
นายบุญเทียบ สุวรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 063-0194669
นายบุญเทียบ สุวรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 063-0194669
account_box ฝ่ายสภา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นางเสาวณีย์ สาขา
รองปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นางเสาวณีย์ สาขา
รองปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นายกฤษดา ธิวะโต
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกฤษดา ธิวะโต
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวาลินี วงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวาลินี วงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิษณุ สาขา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิษณุ สาขา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวชุติมา อุปพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวชุติมา อุปพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายธวัชชัย ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายธวัชชัย ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
account_box สำนักปลัด
นายกฤษดา ธิวะโต
หัวหน้าสำนักปลัด
นายกฤษดา ธิวะโต
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวแก้วสว่าง หล้าอามาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวแก้วสว่าง หล้าอามาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุพรรณิกา มุดขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุพรรณิกา มุดขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพรชัย จันทร์มาลา
พนักงานขับรถ(ภารกิจ)
นายพรชัย จันทร์มาลา
พนักงานขับรถ(ภารกิจ)
นางปรัชญาพร จันทร์มาลา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปรัชญาพร จันทร์มาลา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายภาณุวิชญ์ ธิวะโต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายภาณุวิชญ์ ธิวะโต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายเสวด คำโพธิ์
นักการ(ทั่วไป)
นายเสวด คำโพธิ์
นักการ(ทั่วไป)
นายทินกร ธิวะโต
นิติกรปฎิบัติการ
นายทินกร ธิวะโต
นิติกรปฎิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล
ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาล
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์มาลา
คนงานทั่วไป(ทั่วไป)
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์มาลา
คนงานทั่วไป(ทั่วไป)
account_box กองคลัง
นางวาลินี วงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวาลินี วงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนิตดา มาตราช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวนิตดา มาตราช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพัฒนา วงษ์สาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางพัฒนา วงษ์สาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางเกษร มาตราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางเกษร มาตราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางลักษ์ขณา ดิษพันลำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางลักษ์ขณา ดิษพันลำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นายคมสัน ไชยเชษฐ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายคมสัน ไชยเชษฐ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
account_box กองช่าง
นายวิษณุ สาขา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิษณุ สาขา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพัฒนพงษ์ แสนมะฮุง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายพัฒนพงษ์ แสนมะฮุง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายสุริยันต์ ศรีไทย
คนงานทั่วไป
นายสุริยันต์ ศรีไทย
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวชุติมา อุปพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวชุติมา อุปพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ มะโนรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายเกียรติศักดิ์ มะโนรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกัลยานี นนตะแสน
ครู (คศ.2)
นางกัลยานี นนตะแสน
ครู (คศ.2)
นางกัลนิกา ศูนย์จันทร์
ครู (คศ.1)
นางกัลนิกา ศูนย์จันทร์
ครู (คศ.1)
นางสาวสกลจิตร จันทร์มาลา
ครู (คศ.1)
นางสาวสกลจิตร จันทร์มาลา
ครู (คศ.1)
นายพิชิต ขันติยู
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายพิชิต ขันติยู
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาววันวิสา จันทร์เพ็งเพ็ญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันวิสา จันทร์เพ็งเพ็ญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยะธิดา ธิวะโด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยะธิดา ธิวะโด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกานดา พรมทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกานดา พรมทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชรภรณ์ สุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววัชรภรณ์ สุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายธวัชชัย ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายธวัชชัย ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพันธิภา ธิวะโต
นักพัมนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพันธิภา ธิวะโต
นักพัมนาชุมชนชำนาญการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสุภาวดี อำไพ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี อำไพ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร : 083-0823477
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Social-Network
facebook เทศบาลตำบลวังยาง

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 453