เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางวาลินี วงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนิตดา มาตราช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางลักษ์ขณา ดิษพันลำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางพัฒนา วงศ์สาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายคมกริช จันทร์มาลา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางเกษร มาตราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)