messager
 
เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 112 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 125 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 116 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 121 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 123 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 124 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 134 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 127 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 108 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 107 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 109 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 112 |
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 115 |
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีดฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 118 |
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 116 |
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 133 |
กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลวังยาง