ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง