ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง