ชื่อเรื่อง : วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖