ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง