ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ ๔๘๘๘ สกลนคร จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง