ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง