ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุข) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง