ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๔๓๐๑ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง