ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเเซมรถบรรทุกขนเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๕๙ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง