ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง