ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง