ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะยางรถยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง