ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง