ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ เเละพนักงานข้าราชการพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง