ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเเละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง