ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 10,824 ถุง ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 (22 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง