ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลวังยาง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง