ชื่อเรื่อง : ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศ์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ