ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่างเทศบาลตำบลวังยาง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง