ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง