ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังเทศบาลตำบลวังยาง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง