ชื่อเรื่อง : ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของเทศบาลตำบลวังยางร่วม ประเมิน ITA ประจำปี 2566 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
รายละเอียด : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/ncv9cr
ชื่อไฟล์ : 1MaQtluTue91444.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้