ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง