ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองหวาย – บ้านนาตากางตำบลบะฮี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สาย งบประมาณ ๕,๐๙๔,๙๐๐.- บาท (-ห้าล้านเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ชื่อไฟล์ : YroG1LgThu14925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0yIHVeoThu14932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้