ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ – ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง งบประมาณ ๙๘๔,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ชื่อไฟล์ : B1jxbSQThu14617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : AOXnt7XThu14625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BEpjyhQThu14634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้