เทศบาลตำบลวังยาง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
วังยาง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง ให้เผยแพร่ในวันที่ 27 ต.ค. 64 มีไฟล์ประกอบดังนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองหวาย – บ้านนาตากางตำบลบะฮี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สาย มีไฟล์ประกอบดังนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองหวาย – บ้านนาตากางตำบลบะฮี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สาย งบประมาณ ๕,๐๙๔,๙๐๐.- บาท (-ห้าล้านเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323 |
insert_drive_file ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน-) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ – ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง มีไฟล์ประกอบดังนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ – ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง งบประมาณ ๙๘๔,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1