ช่องทางแสดงความคิดเห็นของประชาชน

เทศบาลตำบลวังยาง

หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังยาง  อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. โทรสาร. 042-161-833
E-mail :info@wang-yang.go.th

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา