โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564

ประชุมซักซ้อมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และอาสาปศุสัตว์ของแต่ละหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังยาง

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา