e-service

E-services
แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ONLINE

รายละเอียดการให้บริการดังนี้

1.การขอใช้บริการ (หอประชุม อาคาร สถานที่ เครื่องจักรกล งานบรรเทาสาธารณภัย) ในความดูแลของเทศบาลตำบลวังยาง
2.การให้คำแนะนำด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังยาง
3.การให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียนและการชำระภาษี  และการชำระภาษีต่างๆของเทศบาล
4.การให้บริการด้านอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง *)

มีความประสงค์ขอรับบริการเรื่อง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา