การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มารตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการของเทศบาลตำบลวังยาง

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.2560

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา