การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลในการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง  เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา