แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลวังยาง

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา