รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ 3”

ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4”

รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะลึก กลยุทธ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ข้อ 10(4)(5)”

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา