หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของพนักงานเทศบาลตำบลวังยาง

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งพนักงานจ้าง)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง หลักเกณ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลา หรือการมาทำงานสายที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งปี

หลักเกณฑ์หรือแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา