สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.)

เดือน ตุลาคม 2562

เดือน พฤศจิกายน 2562

เดือน ธันวาคม 2562

เดือน มกราคม 2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563

เดือน มีนาคม 2563

เดือน เมษายน 2563

เดือน พฤษภาคม 2563

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา