ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง  หมู่ที่  11  ตำบลวังยาง  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  47130    โทรศัพท์ /โทรสาร  0-4216-1833

สำนักปลัดเทศบาล   โทรศัพท์   0-4216-1833

กองคลัง   โทรศัพท์  0-4216-1890

กองช่าง  โทรศัพท์  0-4216-1890

กองการศึกษา  โทรศัพท์     0-4216-1833

กองสวัสดิการสังคม  โทรศัพท์   0-4216-1833

อีเมล์ 6470403@dla.go.th  , เว็บไซต์  :  wang-yang.go.th

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา