contact-mail

ส่งข้อมูลร้องทุกข์ หรือ ข้อมูลด้านบริการของเทศบาลตำบลวังยาง
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

วิสัยทัศน์การบริหารงาน

      ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลวังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร หน่วยงานท้องถิ่นที่ใส่ใจทุกเรื่องของประชาชนในตำบล และใส่ใจในเทคโนโลยี หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะครับ
ข้อความ
แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา