Category : สาระน่ารู้ทั่วไป

ประกาศเรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการของเทศบาลตำบลวังยาง
ประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2562
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลวังยาง
ผลิตภัณฑ์ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง