Category : ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. คลองชลประทานสาย 7 ฝั่งซ้าย-บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1-2) คัดลอกแบบมาตรฐานงานถนน คสล. ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.คลองชลประทานสาย 7 ฝั่งซ้าย-บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1-2)
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมก่อสร้างโรงกรองและถังตกตะกอนฯ

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถมดินสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 พร้อมประตูเปิด-ปิด บ้านเปือยหมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านวังยาง หมู่ที่ 10

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ราคากลางโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือย หมู่ที่ 2

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ 3

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านเปือย หมู่ที่ 2

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาง หมู่ที่ 1

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาง หมู่ที่ 8 สายเลียบคลองชลประทานสาย 7 ฝั่งซ้ายศาลาประชาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาง หมู่ที่ 8 สายเลียบคลองชลประทานสาย 7 ฝั่งซ้ายศาลาประชาคม

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาง หมู่ที่ 6 สายเลียบคลองชลประทานสาย 7 ฝั่งซ้ายแยกตลาดโพธินิมิตร

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังยาง

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองหวาย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาง หมู่ที่ 10

ดาวน์โหลด

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึง หมู่ที่ 9

ดาวน์โหลด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาง หมู่ที่ 6

ดาวน์โหลด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4

ดาวน์โหลด

โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์ประปาเทศบาลตำบลวังยาง

ดาวน์โหลด

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง

ดาวน์โหลด