Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
ประกาศเรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการของเทศบาลตำบลวังยาง
ประกาศเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เ รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. คลองชลประทานสาย 7 ฝั่งซ้าย-บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 1-2) คัดลอกแบบมาตรฐานงานถนน คสล. ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมก่อสร้างโรงกรองและถังตกตะกอนฯ

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถมดินสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 พร้อมประตูเปิด-ปิด บ้านเปือยหมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลวังยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

กิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะสองข้างทาง ถนนนิตโย ทางหลวงหมายเลข 22

วันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น. ทต.วังยางจัดกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ [&hellip

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล

ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ดาวน์โหลด

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตเทศบาลตำบลวังยาง

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลวังยาง

ดาวน์โหลด

ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลวังยางเข้าร่วมโครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)”

ดาวน์โหลด

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน”

ดาวน์โหลด

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังยาง

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังยาง นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนมากค่ะ อย่ [&hellip

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561

 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์การยื่นแสดงรายการเสียภาษี

ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การยื่นแสดงรายการเสียภาษี