Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561

 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์การยื่นแสดงรายการเสียภาษี

ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การยื่นแสดงรายการเสียภาษี

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดาว [&hellip

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการ [&hellip

แบบ ปร.4/ปร.5 ตามประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก .

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและร่องระบายน้ำคอนก [&hellip

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาว [&hellip

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ดาวน์โหลด 

Page 1 of 212