Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล

ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ดาวน์โหลด

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตเทศบาลตำบลวังยาง

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลวังยาง

ดาวน์โหลด

ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลวังยางเข้าร่วมโครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)”

ดาวน์โหลด

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน”

ดาวน์โหลด

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังยาง

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังยาง นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนมากค่ะ อย่ [&hellip

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561

 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์การยื่นแสดงรายการเสียภาษี

ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การยื่นแสดงรายการเสียภาษี

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดาว [&hellip

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการ [&hellip

แบบ ปร.4/ปร.5 ตามประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก .

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและร่องระบายน้ำคอนก [&hellip

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาว [&hellip

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ดาวน์โหลด 

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลด

สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชน ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ

การประชุมประชาคมระดับตำบล

การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม [&hellip

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 60

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่
ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต

ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดตาม Link ด้านล่าง

Page 1 of 212