ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมที่จอดรถดับเพลิง และรถขยะเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมที่จอดรถดับเพลิง และรถขยะเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตของงาน TOR

แบบรูปรายการ

ราคากลาง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา