ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑ – ๒) ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑ – ๒) ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

แบบรูปรายการ

ขอบเขตของงาน TOR

ราคากลาง

ตารางแสดงวงเงิน (บก.01)

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา