เกี่ยวกับเรา

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลวังยาง
2.1    สภาพทั่วไป
2.1.1  ที่ตั้ง  อาณาเขต

ตำบลวังยาง    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพรรณานิคม  ห่างจากอำเภอพรรณานิคม
7   กิโลเมตร    มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 40.00 ตารางกิโลเมตร  และ มีอาณาเขตติดพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ          จรดตำบลบะฮี   อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก  จรดตำบลพอกน้อยและตำบลสว่าง   อำเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้     จรดตำบลไร่และตำบลพอกน้อย,นาหัวบ่อ    อำเภอพรรณานิคม    จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก        จรดตำบลพรรณา                      อำเภอพรรณานิคม    จังหวัดสกลนคร
เทศบาลตำบลวังยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดเล็ก ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537   โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะ   เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2539    มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2540   ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  ได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และกระทรวง มหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลวังยาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556   มีผลบังคับใช้      เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556   เทศบาลตำบลวังยาง มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 600 กิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ 37 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอพรรณานิคม   ด้านทิศตะวันออก ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 40.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
25,000 ไร่ ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,108 คน แยกเป็น ชาย 4,074 คน หญิง 4,034 คน จำนวน 2,399 หลังคาเรือน ดังนี้
2.1.2  การปกครองและประชากร
ตำบลวังยาง   มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน  มีประชากรและหลังคาเรือน  ดังนี้

บ้าน หมู่ที่ หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
วังยาง 1 259 342 326 668
เปือย 2 252 383 394 777
ขมิ้น 3 228 351 372 723
หนองหวาย 4 151 258 243 501
บึง 5 294 477 448 925
วังยางใน 6 239 380 395 775
วังยาง 7 149 255 245 500
วังยาง 8 150 288 276 564
บึง 9 199 355 347 702
วังยาง 10 153 256 284 540
วังยาง 11 180 284 293 577
วังยาง 12 142 236 212 448
หนองหวาย 13 152 225 247 472
รวม 13 1,399 4,074 4,034 8,172

(ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2561)
        2.1.3    ด้านเศรษฐกิจ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำไหลผ่านที่สำคัญได้แก่ลำน้ำอูน ห้วยอูนเฒ่า ห้วยปลาหาง ห้วยขี้กาก ห้วยเหมืองลาด ห้วยขมิ้น และอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานน้ำอูน ซึ่งมีการจัดรูปที่ดินเพื่อทำการเกษตรแบบสมบูรณ์ มีการขุดลอกคลอง เพื่อให้เป็นที่ระบายน้ำออกจากคลองชลประทานและพื้นที่การเกษตร พื้นที่การเกษตรทุกแปลงจะมีคลองชลประทานและถนนเข้าถึงทำให้เหมาะในการเกษตร ดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกข้าวนาปี โดยหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จจะปลูกข้าวนาปรัง และปลูกพืชสวนเพื่อจำหน่ายและบริโภคภายในครัวเรือน ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ พริก แตงโม มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว การจำหน่ายของเกษตรกรนั้น  มีการจำหน่ายผลสดและการปลูกเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ โดยมีบริษัทเอกชนให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้ประชาชนในตำบลวังยางยังรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์จำนวน 13 กลุ่ม กลุ่มอาชีพ จำนวน 56 กลุ่ม กลุ่มสตรี จำนวน 13 กลุ่ม อาชีพที่สำคัญรองลงมาจากการเกษตรกรรม คือการพาณิชยกรรม โดยมีร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังนี้ คือ ร้านค้าขายของชำต่าง ๆ จำนวน 37 ร้าน ร้านเครื่องดื่ม อาหาร จำนวน 4 ร้าน ร้านเสริมสวย จำนวน 4 ร้าน ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 2 ร้าน สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง ร้านค้าสาธิตประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง โรงสี จำนวน 15 แห่ง ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 แห่ง

2.2.4    ด้านสังคม
ศาสนสถาน มีวัดจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ วัดศรีธรรมสมโพธิ์ บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 วัดศรีษะตะคลอง บ้านเปือย หมู่ที่ 2 วัดสาลีวาส บ้านขมิ้น หมู่ที่ 3 วัดสมศรี บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4 วัดศรีสวาท บ้านบึง หมู่ที่ 5 วัดศรีบุญเรือง บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 วัดมหาสมณกิจภาวนา บ้านวังยาง หมู่ที่ 12 วัดป่าดอนม่วง บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 13 วัดโพธิ์ชัย บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 สำนักสงฆ์ 1 แห่ง คือสำนักสงฆ์ศรีอุทัย
บ้านบึง หมู่ที่ 5 ประชาชนในตำบลวังยางส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดการสืบทอดประเพณีสำคัญทางศาสนาที่ปฏิบัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
สถาบันการศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมีการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา อายุระหว่าง 2-5 ปี จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง ตั้งอยู่ บ้านวังยาง หมู่ที่ 10 จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน และเด็กเล็ก จำนวน 82 คน ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้าน คือ บ้านวังยาง หมู่ที่ 1,6,7,8,10,11,12 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 คน และเด็กเล็ก จำนวน 65 คน ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน คือ บ้านบึงหมู่ที่ 5,9 บ้านเปือย หมู่ที่ 2 บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4,13
สำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีสถานศึกษาซึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
(1) โรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 27 คน นักเรียนชาย จำนวน 243 คน นักเรียนหญิง จำนวน 202 คน
(2) โรงเรียนบ้านบึง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน นักเรียนชาย จำนวน 121 คน นักเรียนหญิง จำนวน 99 คน
(3) โรงเรียนบ้านขมิ้น มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน นักเรียนชาย จำนวน 23 คน นักเรียนหญิง จำนวน 19 คน
(4) โรงเรียนบ้านเปือย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน นักเรียนชาย จำนวน 45 คน นักเรียนหญิง จำนวน 37 คน
(5) โรงเรียนบ้านหนองหวาย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน นักเรียนชาย จำนวน 37 คน นักเรียนหญิง จำนวน 29 คน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชน โดยการจัดหนังสือพิมพ์ไว้ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลวังยางขึ้น
จำนวน 1 แห่ง ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร ค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนความบันเทิงต่าง ๆ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ มีผู้สูงอายุทั้งหมด จำนวน 958 คน ได้รับการช่วยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพจำนวน 762 คน ผู้พิการทั้งหมด 202 คน ได้รับการช่วยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพ จำนวน 178 คน ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งหมด 18 คน ได้รับการช่วยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพ จำนวน 18 คน นอกจากการช่วยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพแล้วเทศบาลตำบลวังยางยังได้จัดสวัสดิการ/กิจกรรมอื่น เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี
การรับจดทะเบียนคนพิการ การพัฒนาทักษะอาชีพ การสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้แยกเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 3 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 คน พนักงานจ้างทั่วไป 2 คน พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 154 คน และมีหน่วยกู้ชีพกู้ภัย มีอาสาสมัครหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน  จำนวน 20 คน มีรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
        2.1.5 ด้านสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่งมีบุคลากรทางการแพทย์ 5 คน คนงานทั่วไป 3 คน มีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 13 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) 190 คน มีการจัดบริการสาธารณะโดยร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังยาง ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
        2.1.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีหนอง/คลอง/บึง จำนวน 27 แห่ง บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 15 แห่ง ฝายน้ำล้น จำนวน 4 แห่ง ฝายชะลอน้ำ จำนวน 16 แห่ง มีป่าชุมชน จำนวน 2 แห่ง
2.1.7 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
การคมนาคม ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังยาง มีความยาวรวมทั้งหมด51 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ความยาวรวม 36 กิโลเมตร
ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ความยาวรวม 19 กิโลเมตร มีถนนลาดยางสายหลัก หมายเลขทางหลวงที่ 22 ผ่าน หมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1, 7, 11, 12 คือสายสกลนคร-อุดรธานี จำนวน 1 สาย
ความยาว 4 กิโลเมตร มี ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 1 สาย ความยาวรวม 0.5 กิโลเมตร และมีถนนลาดยางเลียบคลองชลประทานความยาว 7 กิโลเมตร สะพานในเขตเทศบาลตำบลวังยาง ที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตร แยกเป็นสะพานคอนกรีต จำนวน 5 แห่ง สะพานไม้จำนวน 3 แห่ง
การสื่อสาร ภายในเทศบาลตำบลวังยาง มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ (ตู้โทรศัพท์สาธารณะ) จำนวน 10 ตู้ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน และวิทยุชุมชน จำนวน       1 แห่ง
การไฟฟ้า ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังยาง ได้รับบริการไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งเทศบาลตำบลวังยาง ตั้งงบประมาณดำเนินการครบทุกหมู่บ้าน
2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตำบลวังยาง
2.2.1      บุคลากร                                       จำนวน  39  คน
พนักงานเทศบาล                                          จำนวน  23  คน
พนักงานจ้าง                                                  จำนวน  16  คน
แยกเป็น
–  สำนักปลัด                                                  จำนวน  12  คน
–  กองคลัง                                                     จำนวน   6   คน
–  กองช่าง                                                     จำนวน   8   คน
–  กองการศึกษา                                            จำนวน  10  คน
–  กองสวัสดิการสังคม                                   จำนวน   2   คน
–  หน่วยตรวจสอบภายใน                              จำนวน   1   คน

2.2.2   ระดับการศึกษา
–  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                            จำนวน  11  คน
–  ปริญญาตรี                                                  จำนวน  23  คน
–   ปริญญาโท                                                จำนวน   5   คน
2.2.3  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
–  มวลชนจัดตั้ง
ก.   ลูกเสือชาวบ้าน                                     จำนวน  3  รุ่น
ข.   กองกำลังหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด       จำนวน  1  รุ่น
–  การรวมกลุ่มของประชาชน
ก.  กลุ่มอาชีพ                                              จำนวน    56   กลุ่ม
ข.  กลุ่มออมทรัพย์                                       จำนวน    13   กลุ่ม
ค. กลุ่มอื่น ๆ                                                 จำนวน     –    กลุ่ม
2.2.4  รายได้ของเทศบาลตำบลวังยาง
รายได้ทั้งหมด ปี 2557                                                 29,217,690.94    บาท
1. รายได้
– จัดเก็บเอง                                 จำนวนเงิน        832,666.13   บาท
– ส่วนราชการจัดเก็บให้               จำนวนเงิน    15,859,162.81  บาท
– อุดหนุนทั่วไป                            จำนวนเงิน    12,525,862.00  บาท

2.2.5.  รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/ต่อปี                     จำนวนเงิน           23,436.00  บาท

2.2.6  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี                                   จำนวนเงิน           17,071.00  บาท