หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลวังยาง


นายกิตติพงษ์  ก้อนแพง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง


นางเสาวณีย์  สาขา
รองปลัดเทศบาลตำบลวังยาง


นางเสาวณีย์  สาขา
รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางวาลินี  วงษ์สมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง 

นายวิษณุ  สาขา
ผู้อำนวยการกองช่าง 

นางสาวชุติมา   อุปพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายธวัชชัย  ฟองอ่อน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุภาวดี  อำไพ
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ)