สำนักปลัด

โครงสร้างสำนักปลัด เทศบาลตำบลวังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

นายกฤษดา  ธิวะโต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวแก้วสว่าง  หล้าอามาตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางปรัชญาพร  จันทร์มาลา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายทินกร  ธิวะโต
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวสุพรรณิภา  มุดขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
นายภาณุวิชญ์  ธิวะโตเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายพรชัย  จันทร์มาลา
พนักงานขับรถยนต์

 
นางอภิกา  อนุอัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเสวต  คำโพธิ์
นักการภารโรง


นายพงษ์ศักดิ์   จันทร์มาลา
คนงานทั่วไป